Photo gallery

Plant diversity of Saudi Arabia   Home Flora Families  
Flora of Saudi Arabia                                   SCROPHULARIACEAE

Previous

Next    

Bacopa monnieri

Kickxia pseudoscoparia

Lindenbergia indica

Scoparia dulcis

Schweinfurthia pterosperma

Striga hermonthica

V

Verbascum sp.

Verbascum sinaiticum

Verbascum sp. 

 
   
  Previous Next